top of page

OTO Limburg heeft een nieuwe Visie!!!!

Vanaf oktober 2008 bereiden de Zorg (Witte) Ketens binnen de Veiligheidsregio’s Nederland zich voor op hun taak ten tijde van rampen en crises. Vele fases van ontwikkeling zijn hierbij doorlopen. Met respect voor de kennis en ervaring van de professionals uit de zorgorganisaties is vanuit NAZL/OTO-Limburg ervoor gekozen om vooral vraag gestuurd te werken. De zorginstellingen die deel nemen aan het OTO-programma hebben dit gewaardeerd en zo ook de afgelopen 13 jaar hun eigen ontwikkeling vorm gegeven onder het motto: Professionaliseren, Profileren en Positioneren.

Daarnaast hebben de landelijke kaders die ontwikkeld zijn, Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0, Landelijk Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0, het format Integraal Crisisplan 2.0  en de OTO-toolkit, duidelijk richting en structuur gebracht in het programma. 

Vanuit de ontwikkelingen van afgelopen jaren is de regio Limburg nu de pioniersfase definitief voorbij en is het Programma Crisisbeheersing en OTO geborgd in het Kennis en Adviescenter NAZL/OTO (Zie: oto.nazl-kano.nl) met daarin een geborgd Leerhuis OTO. Deze borging was nodig om het OTO-programma een definitieve status binnen de eigen reguliere bedrijfsvoeringen en kwaliteitssystemen van zorginstellingen zelf te geven en daarnaast de sturing van het regionale OTO-programma verder in handen van de keten te leggen met voor OTO-Limburg een regiefunctie in opdracht van deze keten.

Na ruim 2,5 jaar Coronacrisis en de waterramp in Limburg is in het Landelijk Platform OTO besloten de landelijke kaders te herzien, beginnende met het Landelijke Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0. Uit de vele evaluaties van de Coronacrisis is duidelijk gebleken dat de Witte Keten breder is dan alleen de acute zorg. Het thema continuïteit van zorg deed zijn intrede. Dit is reeds vertaald in de nieuwe AMVB en de Wkkgz. Daarnaast is gebleken dat een zeer nauwe samenwerking met de GHOR-bureaus een must is.  

Omdat Limburg de enige regio is die vanaf het begin van de OTO-gelden de care-partners volwaardig heeft aangesloten bij het OTO-programma en altijd op collegiale basis heeft samengewerkt met de beide GHOR’s in de Projectgroep OTO Limburg is Limburg verzocht het voorzitterschap van de landelijke werkgroep Herziening Landelijk Beleidskader 2.0 op zich te nemen. Samen met de andere collega’s in het landelijk platform is er een herzien beleidskader opgeleverd. 

De 3 grote veranderingen in het nieuwe Landelijke Beleidskader Risicomanagement & Crisisbeheersing 3.0 zijn: Dat er in de toekomst meer risicogericht gewerkt gaat worden, er een verdieping moet komen in de samenwerking tussen de Netwerken Acute Zorg en de GHOR-bureaus en dat ook zorgpartners vanuit de care kunnen aansluiten in de ROAZ’en en dus ook aanspraak kunnen maken op de OTO-gelden. 

Omdat de borging van het OTO-programma Limburg voltooid is en de continuïteit van zorg het nieuwe thema is voor de zorgorganisaties is besloten om de visie van de 3 P’s los te laten en zich vanuit het nieuwe beleidskader te beraden op een nieuwe visie voor de komende jaren. Deze nieuwe visie samengevat is: 
Preventie, Weerbaarheid, Zelfredzaamheid en goed Voorbereid!

 

We gaan de landelijke, regionale en organisatie eigen risico’s in beeld brengen, de impact voor de zorgorganisaties zelf en de keten in kaart brengen en kijken wat nodig is om te voorkomen dat het mis gaat. Daarnaast gaan we kijken hoe we het beste kunnen omgaan met de in kaart gebrachte impact en hoe ieder hier voor zijn eigen organisatie en gezamenlijk voor de keten mee aan de slag kan gaan om zodoende meer weerbaar en zelfredzaam te worden. En mocht het dan toch mis gaan dat we dan goed voorbereid zijn.

 

.En we willen dit wederom doen zoals we dat altijd hebben gedaan, vanuit kennis en ervaring en vooral in goede samenwerking. In een ramp sta je niet alleen, dus ook in de voorbereiding niet.  

Clarien Schoeren

NAZL, Programmamanager Crisisbeheersing en OTO Limburg


 

bottom of page